VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Safe Guard s.r.o.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava.
IČO: 35 710 977, DIČ: 2020265071, IČ DPH: SK2020265071, Číslo technickej licencie: PT002336
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 14042/B

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky, na základe ktorých Safe Guard s.r.o. dodáva, montuje a inštaluje tovar svojim odberateľom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na poskytovanie služieb, ak sú tieto služby poskytované v súvislosti s predajom tovaru a jeho následnou montážou. Akékoľvek ďalšie dojednania medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom odlišné od týchto VOP majú prednosť pred týmito VOP.

Zhotoviteľ je Safe Guard s.r.o., IČO: 35 710 977, so sídlom Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.:14042/B (ďalej len „Safe Guard“ alebo „Zhotoviteľ“)) a „Objednávateľ“, je fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu so Zhotoviteľom takým spôsobom, že akceptovala Ponukový list vypracovaný spoločnosťou Safe Guard adresovaný Objednávateľovi, na poskytnutie služby vo forme zhotovenia Diela. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a presnosť údajov, ktoré o sebe poskytol Zhotoviteľovi a zaväzuje sa včas písomne informovať Zhotoviteľa o všetkých zmenách týchto údajov ako aj o akýchkoľvek iných zmenách, ktoré sa týkajú jeho osoby a sú dôležité pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.

Jednotlivý zmluvný vzťah je založený prijatím Ponukového listu Zhotoviteľa Objednávateľom, ktorý bol vypracovaný na základe objednávky Objednávateľa. Cena a iné cenové dojednania sú stanovené na základe aktuálnych cenníkov, podmienok alebo individuálnej ponuky Zhotoviteľa, ktoré sú platné ku dňu vzniku zmluvného vzťahu alebo k inému dátumu určeného Zhotoviteľom.

V prípade vzniku nepredvídateľných okolností, ktorým Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení obvyklej starostlivosti zabrániť a ktoré bránia a/alebo sťažujú dokončeniu/odovzdaniu diela, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu alebo objednané dielo odovzdať až keď spomínané okolnosti pominuli. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o vzniku okolností brániacich vo včasnom odovzdaní diela podľa predchádzajúcej vety upovedomiť bez zbytočného odkladu potom ako sa o nich dozvie.

Výklad pojmov:
Záväzkový vzťah medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorý vzniká na základe prijatia Ponukového listu Objednávateľom potom ako mu bol predložený Zhotoviteľom a z ktorého vznikajú práva a povinnosti obom stranám tohto vzťahu (ďalej ako „Zmluva“).
Zhotoviteľ alebo Objednávateľ jednotlivo aj ako „Účastník“.
Ponuka na uzavretie Zmluvy vyhotovená Zhotoviteľom na základe Objednávateľových požiadaviek a adresovaná Objednávateľovi a podpísaná oboma stranami (ďalej „Ponukový list“).
Predmet Zmluvy, ktorý je špecifikovaný v Ponukovom liste (ďalej ako „Dielo“)
Miesto, kde Zhotoviteľ vykonáva alebo zhotovuje Dielo a je určené v Ponukovom liste v kolónke miesto poskytovania služby (ďalej ako „Miesto montáže“).
Závady, Nedorobky, Nedostatky a iné vady Diela ako celku, ale tiež každého jeho komponentu jednotlivo a to bez ohľadu na to, či ide o vady materiálu alebo vyhotovenia (ďalej ako „Vady“)
Zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“).
Zákon 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“).

I. Úvodné ustanovenia, uzatvorenie Zmluvy

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade so Zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, zhotoviť pre Objednávateľa ako dodávku na kľúč dielo v súlade s Ponukovým listom.

II. Objednávateľ sa zaväzuje od Zhotoviteľa Dielo alebo časť Diela prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu.

III. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so záujmami a požiadavkami Objednávateľa, v rozsahu Ponukového listu a Zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na Dielo.

II. Cena a platobné podmienky

I. Cena plnenia je stanovená ako pevná cena vychádzajúca z Ponukového listu Zhotoviteľa.

II. Objednávateľ sa zaväzuje spolu s Cenou plnenia zaplatiť Zhotoviteľovi aj daň z pridanej hodnoty v súlade so zákonnou úpravou účinnou v čase uskutočneného zdaniteľného plnenia.

III. Za predpokladu, že Zhotoviteľ vykoná akékoľvek práce nad rámec predmetu Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, nevznikne mu nárok na zaplatenie ceny za vykonanie týchto prác, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

IV. Akúkoľvek faktúru vystavenú Zhotoviteľom zasiela Zhotoviteľ Objednávateľovi na dohodnutú adresu na doručovanie v zmysle Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli na doručovaní faktúry prostredníctvom e-mailu, a to bez zbytočného odkladu po vystavení faktúry. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nie je v Zmluve alebo jej Prílohe dohodnuté inak, akákoľvek faktúra vystavená Zhotoviteľom je splatná v 7. (siedmy) deň odo dňa jej vystavenia alebo v iný neskorší deň splatnosti uvedený vo faktúre a považuje sa za uhradenú pripísaním príslušnej sumy peňažných prostriedkov na bankový účet Zhotoviteľa.

V. Pre prípad omeškania s úhradou ktorejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky podľa Zmluvy je Účastník, ktorý je dlžníkom povinný zaplatiť druhému Účastníkovi (veriteľovi) úrok z omeškania vo výške 0,05% (päť stotín percenta) denne z dĺžnej sumy za každý, čo i len začatý deň omeškania sa. Uvedené neplatí v prípade, ak sa zmluvný vzťah medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, kedy je Účastník, ktorý je dlžníkom povinný zaplatiť druhému Účastníkovi (veriteľovi) úrok z omeškania v zákonnej výške.

VI. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej časti Ceny plnenia je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie Diela, pričom o dobu takéhoto prerušenia prác sa primerane predlžujú všetky termíny na realizáciu Diela dohodnuté v Zmluve.

VII. Všetky platby sa realizujú v mene EUR, ak nie je dohodnuté v Zmluve alebo jej Prílohách odlišne. Náklady spojené s úhradou záväzkov podľa Zmluvy (bankové poplatky, poštové poplatky) znáša každý Účastník na svojej strane.

VIII. V prípade, ak posledný deň splatnosti ktorejkoľvek platby Objednávateľa alebo Zhotoviteľa pripadne na sobotu, štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja, potom je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. Platba Objednávateľa sa považuje splnenú, pokiaľ je riadne identifikovaná (označená správnym variabilným symbolom) a pripísaná v predpísanej výške na príslušný bankový účet Zhotoviteľa. Účastníci sa dohodli, že neidentifikovanú platbu poskytnutú Objednávateľom na bankový účet Zhotoviteľa je Zhotoviteľ oprávnený započítať na ktorúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi a to aj v prípade, ak ešte nenastala splatnosť takejto pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, a to prednostne na úhradu tej pohľadávky Zhotoviteľa alebo jej časti, ktorej splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak na pohľadávku Zhotoviteľa najskôr splatnú, a ak by takýto postup nebol možný, je Zhotoviteľ oprávnený podľa vlastného uváženia určiť pohľadávku alebo je časť, ktorá bude poskytnutým peňažným plnení Objednávateľa splnená.

IX. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať a Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi peňažnú náhradu za vystavenie písomnej upomienky (upozornenia) z dôvodu vzniku omeškania Objednávateľa so zaplatením platieb za poskytnuté plnenia vo výške 10 EUR.

III. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na Diele

I. Vlastníkom Diela je od začatia prác Zhotoviteľ. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu až úplným zaplatením celej Ceny plnenia.

II. Nebezpečenstvo škody na Diele alebo na jeho časti znáša Zhotoviteľ, a to až do odovzdania riadne vykonaného Diela alebo jeho časti podľa článku VIII VOP. Od tohto momentu prechádza nebezpečenstvo škody na Diele alebo na jeho časti na Objednávateľa.

IV. Čas plnenia

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa Zmluvy v termíne do šiestich (6) mesiacov od uzavretia Zmluvy (ďalej len „Termín plnenia“), ak si Zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak.

II. Odovzdanie a prevzatie vykonanej časti Diela, ktorého funkčnosť bola preverená počas Skúšok sa potvrdí podpisom oboch zmluvných strán. Pokiaľ na tom trvajú obe zmluvné strany, o odovzdaní a prevzatí riadne vykonanej časti Diela, ktorého funkčnosť bola preverená počas Skúšok, spíšu Zhotoviteľ a Objednávateľ protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela podľa čl. VIII VOP.

III. Predĺženie. Ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodli inak, Termín plnenia bude predĺžený o primerane potrebné časové obdobie (ďalej “Predĺženie”) v nasledovných prípadoch a za nasledovných podmienok:

a) v prípade existencie vyššej moci; v takom prípade bude Termín plnenia predĺžený iba o dobu jestvovania obmedzenia majúceho charakter vyššej moci; alebo

b) v prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím potrebnej a primeranej súčinnosti Zhotoviteľovi; v takom prípade bude Termín plnenia predĺžený o dobu existencie preukázateľného omeškania zo strany Objednávateľa; alebo

c) v prípade prerušenia prác podľa ustanovenia článku IV ods. IV VOP; v takom prípade bude Termín plnenia predĺžený o dobu trvania prerušenia prác.

Zmluvné strany vyvinú vo vzájomnej spolupráci maximálne úsilie s cieľom zabrániť Predĺženiu a/alebo odstrániť príčiny vedúce k Predĺženiu. V prípade, keď bude Predĺženie spôsobené dvomi alebo viacerými príčinami, sa doba Predĺženia nebude kumulovať a termín splnenia bude predĺžený iba o dobu najdlhšie trvajúcej príčiny vedúcej k Predĺženiu.

IV. Pokiaľ je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej časti Ceny plnenia, je Zhotoviteľ oprávnený kedykoľvek prerušiť realizovanie Diela po dobu trvania takéhoto omeškania, a to na základe písomnej správy zaslanej Objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty. Termín plnenia sa automaticky predlžuje o dobu prerušenia práce na Diela podľa predchádzajúcej vety.

V. Niektoré práva a povinnosti Zhotoviteľa

I. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na Mieste montáže čistotu a poriadok. Súčasne je povinný bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady odstraňovať z Miesta montáže všetky odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní Diela, pričom je zároveň zodpovedný za likvidáciu odpadov a nebezpečných odpadov v súlade s príslušnými platnými všeobecno-záväznými právnymi predpismi.

II. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy a miestne prevádzkové predpisy Objednávateľa pre práce na zariadeniach v prevádzke Objednávateľa. Pracovníci Zhotoviteľa sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov Objednávateľa zodpovedných za bezpečné zaistenie pracoviska.

III. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých ním poverených osôb, ktoré sa zdržujú v Mieste montáže Diela. Zhotoviteľ je súčasne povinný zabezpečiť, aby boli všetky tieto pohybujúce sa osoby v Mieste montáže Diela vybavené ochrannými pomôckami.

IV. Zhotoviteľ môže použiť na vykonanie Diela iba veci, ktoré vzhľadom na svoju povahu a charakter zodpovedajú požiadavkám na riadne zhotovenie Diela a súčasne plne vyhovujú požiadavkám, ktoré vyplývajú z technických noriem resp. všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

V. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo tak, aby počas jeho realizácie neboli obmedzované a ohrozované okolité objekty a technológie Objednávateľa nad primeranú mieru hlukom, prachom, emisiami alebo stavebným a iným odpadom. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje realizovať Dielo takým spôsobom, aby počas jeho realizácie a/alebo v dôsledku realizácie Diela nedošlo k poškodeniu iných zariadení a/alebo technológií na zariadení Objednávateľa.

VI. Zhotoviteľ je oprávnený použiť tretiu osobu (ďalej len „Subdodávateľ“) za účelom zabezpečenia plnenia svojich záväzkov v zmysle Zmluvy.

VI. Niektoré práva a povinnosti Objednávateľa

I. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať Dielo v každej fáze jeho vykonávania. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami v zmysle Zmluvy, má právo požadovať od Zhotoviteľa, aby tento bezodkladne odstránil všetky zistené Vady, a aby Dielo vykonával v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

II. Objednávateľ zabezpečí a poskytne Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, potrebnú v rámci realizácie Diela, a to v rozsahu a lehotách, ktoré mu oznámi Zhotoviteľ. Poskytnutím súčinnosti sa okrem iného rozumie aj zabezpečenie primeraného prístupu k miestu zhotovenia Diela a tiež aj zabezpečenie potrebnej stavebnej pripravenosti objektu umožňujúce realizáciu celého Diela.

VII. Zodpovednosť za vady

I. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v zmysle ust. § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v prípade ak je Objednávateľom právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ. Ak je Objednávateľom fyzická osoba- spotrebiteľ, Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v zmysle ust. § 645 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ v plnom rozsahu nesie zodpovednosť za vhodnosť všetkých ním použitých materiálov a ich spracovanie.

II. Ak sa kedykoľvek počas realizácie Diela a/alebo po odovzdaní Diela na základe odovzdávacieho protokolu, do uplynutia trvania záruky za akosť podľa týchto VOP (t.j. počas záručnej doby), zistia akékoľvek Vady Diela a Objednávateľ na ne Zhotoviteľa písomne upozorní, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od oznámenia vady Objednávateľom prezrieť tú časť Diela, ktorej sa oznámená Vada týka a najneskôr do ďalších desiatich (10) pracovných dní Vadu identifikovať a oznámiť Objednávateľovi jej povahu a predpokladaný čas potrebný na jej odstránenie (prípadne nemožnosť jej odstránenia). Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predĺžení tejto lehoty.

III. Zhotoviteľ je povinný identifikovanú Vadu na vlastné náklady odstrániť v primeranom čase (s prihliadnutím na povahu Vady), a to opravou alebo výmenou chybných komponentov, prípadne iným vzájomne odsúhlaseným spôsobom. Vada sa považuje za odstránenú obojstranným podpísaním zápisu o odstránení Vady.

IV. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť Diela v zmysle ust. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka v zmluvných vzťahoch riadiacich sa Obchodným zákonníkom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve a/alebo stanovené vo všetkých aplikovateľných právnych predpisoch a technických normách, a že budú po dobu dvanástich (12) mesiacov odo dňa odovzdania Diela na základe protokolu o odovzdaní a prebraní Diela podľa článku VII. VOP bez Vád. Pri zmluvných vzťahoch s fyzickými osobami – spotrebiteľmi ostáva záruka za akosť v zákonnom rozsahu.

V. Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené neodbornou alebo neoprávnenou manipuláciou Objednávateľom alebo iných osôb (najmä manipuláciou v rozpore s pokynmi výrobcu a/alebo Zhotoviteľa). Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny na obsluhu a údržbu prístrojov a zariadení.

VI. Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené vyššou mocou, pričom okolnosti vyššej moci sú špecifikované v článku IX tejto Zmluvy.

VIII. Skúšky a odovzdanie a prevzatie diela

I. Na účely overenia pred odovzdaním, či je Dielo riadne vykonané bez Vád sa uskutočnia skúšky (ďalej len „Skúšky“). Za koordináciu Skúšok zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý Skúšky tiež organizuje a riadi. Skúšky sa uskutočnia bez zbytočného odkladu potom, ako bude Dielo dokončené a spôsobilé na ich uskutočnenie.

II. Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo sa považuje za splnený riadnym dokončením Diela, jeho odskúšaním počas Skúšok a odovzdaním Diela Objednávateľovi.

III. Bez zbytočného odkladu po vykonaní Diela alebo jeho časti a ukončení Skúšok vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa v písomnej forme na jeho odovzdanie a prevzatie.

IV. Odovzdanie Diela potvrdia podpisom zástupcovia oboch zmluvných strán. Pokiaľ na tom trvajú obe zmluvné strany, o priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu Zmluvné strany protokol v rozsahu podľa ods. 5 tohto článku VIII. Zmluvy, v závere ktorého Objednávateľ výslovne uvedie, či Dielo alebo jeho časť preberá alebo nepreberá a z akých dôvodov.

V. Dielo alebo jeho časť sa považuje za riadne dokončené (okrem projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela) a Objednávateľ je povinný Dielo prevziať, iba ak:

a) je Dielo vykonané bez Vád, s výnimkou drobných chýb a nedorobkov, ktoré nebránia riadnej a bezpečnej prevádzke Diela;

b) úplná funkčnosť dorozumievacích, kamerových a bezpečnostných systémov bola riadne preverená počas Skúšok;

c) Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi kompletnú príslušnú technickú dokumentáciu Diela alebo jeho časti súvisiacu s vykonanými prácami (najmä záručné listy, certifikáty, atesty, revízne správy a protokoly, manuál pre servis a údržbu v slovenskom jazyku, popisy a nákresy pre správne užívanie Diela a pod.).

VI. Súčasťou protokolu podľa ods. 3 tohto článku VII. Zmluvy musí byť najmä:
a) identifikácia Objednávateľa a Zhotoviteľa;
b) identifikácia Diela alebo jeho časti;
c) dátum spísania protokolu;
d) zhodnotenie akosti Diela alebo jeho časti;
e) prehlásenie Objednávateľa, že odovzdávané Dielo alebo jeho časť preberá, resp. že Dielo alebo jeho časť nepreberá a z akých dôvodov;
f) vymedzenie všetkých zjavných Vád Diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ktoré bude Zhotoviteľ povinný odstrániť spôsobom podľa článku VII ods. 3 a 4 týchto VOP;
g) termín vykonania Skúšok a Skúšobný protokol;
h) súpis príloh.

VII. Za predpokladu, že Objednávateľ odmietne Dielo alebo jeho časť prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská vrátane ich podrobného zdôvodnenia a dohodnú sa na náhradnom termíne plnenia. Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť prevzatie Diela alebo jeho časti a pokiaľ tak urobí, má sa za to, že Dielo bolo odovzdané uplynutím lehoty piatich (5) dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovej výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi.

IX. Vyššia moc a limitácia zodpovednosti

I. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane, porušením povinností podľa týchto VOP v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov.

II. Dotknutá Zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach, popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa Zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá Zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú Zmluvnú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa Zmluvy. V prípade, ako okolnosti vyššej moci budú trvať dlhšie ako 6 mesiacov, obidve Zmluvné strany budú oprávnené odstúpiť od Zmluvy.

III. Bez ohľadu na akékoľvek iné dojednanie Zmluvných strán obsiahnuté v Zmluve, Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek škody (vrátane nárokov na zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa Zmluvy a nepriamej škody), ktoré vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s realizáciou Diela podľa Zmluvy, najmä v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa týchto VOP, maximálne do sumy rovnajúcej sa 10% z celkovej Ceny plnenia podľa týchto VOP.

X. Skončenie zmluvného vzťahu

I. Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť vzájomnou dohodou alebo odstúpením od Zmluvy, pričom odstúpenie od Zmluvy je možné len z dôvodov uvedených v tomto článku X VOP a fyzické osoby –spotrebitelia môžu využiť aj možnosť odstúpenia od Zmluvy do 14 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy.

II. Dohoda o zrušení Zmluvy musí byť vyhotovená v písomnej forme inak je neplatná.

III. Objednávateľ môže za podmienok uvedených v tomto článku X VOP od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Zhotoviteľ opakovane (pokračujúco) porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu z Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV. Odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podľa ods. 3 tohto článku môže však Objednávateľ len v prípade, ak pred opakovaným (pokračujúcim) porušením tej istej povinnosti Zhotoviteľovi písomne oznámil porušenie povinnosti, spolu s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy, s primeranou lehotou na odstránenie porušenia povinnosti, nie kratšou ako 10 dní, v prípade opakovaného alebo pokračujúceho porušenia povinnosti.

V. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa Objednávateľ dostane so zaplatením akejkoľvek splatnej časti Ceny plnenia do omeškania v trvaní dlhšom ako desať (10) kalendárnych dní.

VI. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Predĺženie trvá viac ako pätnásť (15) kalendárnych dní.

VII. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, s tým, že účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

XI. Záverečné ustanovenia

I. Zhotoviteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia svojej splatnej pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo zákona aj prostredníctvom služieb tretej osoby, najmä profesionála v oblasti faktoringu. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky, za ktoré sa považujú aj náklady takejto formy domáhania sa uspokojenia pohľadávky sú príslušenstvom pohľadávky (ust. § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka), a Objednávateľ je povinný ich Zhotoviteľovi uhradiť spolu s príslušnou pohľadávkou.

II. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi tiež náklady spojené so zasielaním výziev, upomienok a iných písomností vyzývajúcich Objednávateľa k splneniu povinností a to v sumách určených v Cenníku.

III. Účastníci sa vzájomne zaväzujú podávať si bezodkladne informácie o zmenách kontaktných údajov uvedených v Zmluve, najmä svojich identifikačných údajov, osobných údajov a doručovacej adresy. Prípadné náklady spojené s opomenutím alebo neposkytnutím takých informácií idú na ťarchu Účastníka, ktorý túto povinnosť nedodržal. Účastníci sa ďalej zaväzujú poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na plnenie Zmluvy.

IV. Pri právnych úkonoch smerujúcich k uzavretiu Zmluvy, jej zmenám a ukončovaniu je možné vlastnoručný podpis zástupcu Zhotoviteľa nahradiť faksimiliou tohto podpisu. Zhotoviteľ tak môže postupovať aj pri následnom písomnom styku v rámci plnenia Zmluvy.

V. Ak Objednávateľ robí akékoľvek úkony prostredníctvom splnomocnenca, a Zhotoviteľ má pochybnosti o existencii oprávnenia splnomocnenca konať v mene Objednávateľa, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať predloženie písomného vyhotovenia splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom Objednávateľa.

VI. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy, je Príloh alebo týchto VOP ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy, jej Príloh alebo týchto VOP, ktoré zostávajú platné a účinné.

VII. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 09. 2019.

Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb
(„ďalej len dotknutá osoba“)

– Zhotoviteľ týmto informuje dotknutú osobu o nasledovných podmienkach a účele spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). Na spracúvanie osobných údajov sa primerane vzťahuje tiež zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

– V súvislosti so získaním súhlasu Zhotoviteľ informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytnutím nižšie uvedených informácií. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné poskytnúť službu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.
a) spoločnosť Safe Guard s.r.o., IČO : 35 710 977 ,so sídlom Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.14042/B, kontaktné údaje: info@safeguard.sk , tel. č. +421 948 027 177 (ďalej len „Zhotoviteľ“) je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov pre nasledovné účely.
b) Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie Zmluvy o dielo , ktorej predmetom je montáž a inštalácia bezpečnostných systémov na ochranu majetku a osôb; osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko.
c) Právny základ: § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby – prevádzkovateľ poskytuje Objednávateľom služby súvisiace s inštaláciou a montážou bezpečnostných systémov na ochranu osôb a majetku na základe ich záujmu. Ak dotknutá osoba neposkytne vyššie uvedené osobné údaje, služba zo strany prevádzkovateľa nemôže byť poskytnutá. Taktiež spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, konkrétne podľa zákona 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.
d) Prevádzkovateľ týmto oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia GDPR bude v procese poskytovania služby spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie služby, o ktorú prejavil Objednávateľovi záujem ako aj je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.
e) Pre splnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ využíva zmluvných sprostredkovateľov:

– OneSignal., zahraničná spoločnosť so sídlom na Esperanca Avenue 2194, Santa Clara, 95054 Kalifornia, Spojené štáty americké (push notifikácie)
– Google LLC, zahraničná spoločnosť so sídlom na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 94043 Kalifornia, Spojené štáty americké (nástroje pre on-line marketing)
– Tawk.to, zahraničná spoločnosť so sídlom na 187 East Warm Springs Rd, SB298,Las Vegas, 89119 Nevada, Spojené štáty americké (zabezpečenie zákazníckej podpory)
– The Rocket Science Group, LLC, zahraničná spoločnosť so sídlom na 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, 30308 Atlanta, Georgia, Spojené štáty americké. (zaistenie e-mailingu prostredníctvom MailChimp)
– Facebook, Inc., zahraničná spoločnosť so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, 94304 Kalifornia, Spojené štáty americké (nástroje pre on-line marketing)

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov horeuvedenými spoločnosťami nájdete na nasledovných webových sídlach:

https://onesignal.com/privacy_policy
https://policies.google.com/privacy/update

Privacy Policy


https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.facebook.com/policy.php

f) Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania.
g) Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá, počas trvania zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
h) Dotknutá osoba má právo:
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
• na opravu osobných údajov,
• na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
• podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
i) Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@safeguard.sk , telefónne číslo +421 948 027 177 , alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
j) Osobné údaje nebudú zverejnené a nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine